Previous slide
Next slide

Huishoudelijk reglement Vereniging Jonge Professionals Personenschade

Artikel 1 – Leden
 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat ‘ere-lid’ verlenen.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, e-mailadressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen

Artikel 2 – Rechten leden

Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtneming van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging, de volgende rechten:

 1. deelname aan activiteiten, georganiseerd door de vereniging;
 2. deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging;
 3. het doen van voorstellen voor op de algemene vergadering;
 4. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van
  de vereniging;
 5. het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging;
 6. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de
  vereniging.

Artikel 3 – Lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Over deze hele periode is het lid contributie verschuldigd.
 2. Toetreden tot de vereniging kan te allen tijde geschieden.
 3. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, tegen het einde van het kalenderjaar.
 4. De vereniging is gericht op jonge professionals tot 40 jaar oud. De vereniging kan een actief beleid voeren en leden aanspreken ten aanzien van het lidmaatschap wanneer zij de leeftijd van 40 jaar overstijgen.

Artikel 4 – Contributies
 1. De algemene vergadering stelt jaarlijks op de jaarvergadering de hoogte van de contributie vast.
 2. De contributie dient vóór 1 mei van elk jaar betaald te worden. Bij gebreke van tijdige en integrale betaling volgt een aanmaning.
 3. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning op 1 juli niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.

Artikel 5 – Bestuur
 1. De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
 2. Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen in haar gehele omvang te behartigen.
 3. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijke reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.
 4. Het bestuur bestaat in ieder geval uit ten minste drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Artikel 6 – Benoeming bestuur
 1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen.
 2. Leden hebben in de algemene vergadering het recht zichzelf kandidaat te stellen. Zij dienen dit uiterlijk zeven dagen vóór de jaarvergadering het bestuur te berichten, vergezeld met een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
 3. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming.
 4. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene vergadering is gehouden.

Artikel 7 – Bestuursvergaderingen
 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
 2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
 3. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.

Artikel 8 – Kascommissie
 1. De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie van ten minste twee leden. De leden van de kascontrolecommissie treden na twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.
 2. De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.
 3. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur.

Artikel 9 – Algemene vergaderingen
 1. De jaarvergadering wordt gehouden in de maand februari. Het bestuur is bevoegd in dringende omstandigheden een ander tijd voor de jaarvergadering te bepalen.
 2. De oproep tot het houden van een Algemene vergadering geschiedt minstens twee weken van tevoren.
 3. Minimaal twee weken voor de jaarvergadering legt het bestuur het financiële verslag ter inzage bij een van de bestuursleden.
 4. Op de jaarvergadering zal de penningmeester het financiële verslag uitbrengen. Nadat de vergadering kennis heeft genomen van het advies van de kascommissie zal gelegenheid worden gegeven de penningmeester décharge te verlenen.
 5. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.
 6. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stemcommissie benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.
 7. Introducés zijn op de vergadering, mits met goedkeuring van het bestuur, toegestaan. Zij mogen op verzoek van het bestuur op de algemene vergadering hun mening kenbaar maken, maar bezitten geen stemrecht.

Artikel 10 – Wijziging van het huishoudelijk reglement
 1. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt. Bij de oproeping voor een algemene vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel gevoegd.
 3. Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.


Aldus vastgesteld na gehoord te hebben de leden bijeen in vergadering op 23 februari 2017 te Rotterdam.

Het bestuur.