De werkweek van Robert Withagen2018-10-22T12:06:04+01:00

De werkweek van… Robert Withagen

Deze week in “De werkweek van..” is het woord aan Robert Withagen (27), werkzaam als rekenkundige bij Het RekenBureau te Houten.

Maandag

De dag begint al vroeg. Er staat namelijk een spoedklus op het programma. Er dient een berekening  van de schade wegens het verlies van levensonderhoud te worden gemaakt volgens de nieuwe rekenmethodiek. De daarvoor beschikbare tijd is schaars. Tijdsdruk in combinatie met de grote omvang van een opdracht zie ik altijd als een leuke uitdaging. Gelukkig had ik vorige week al kans gezien om het nodige onderzoek en rekenwerk te kunnen verrichten. Tussen de bedrijven door zijn er twee telefoongesprekken met opdrachtgevers naar aanleiding van conceptberekeningen. Ook is er een telefonische afspraak met een voormalig werkgever van een slachtoffer waarvoor de schade nog moet worden berekend. Daarnaast kom ik er tijdens het maken van de overlijdensschadeberekening achter dat uit de beschikbare pensioen- en uitvoeringsreglementen niet alle relevante informatie voor de pensioenberekeningen kan worden herleid. Daardoor ben ik genoodzaakt contact op te nemen met het pensioenfonds. Na lange tijd te hebben mogen vernemen dat alle medewerkers (nog steeds) in gesprek zijn, wordt de benodigde informatie aan mij medegedeeld. Een race tegen de klok is begonnen om de rapportage op tijd af te ronden en ook om de inkomens en schadeposten in de rekensoftware in te voeren. Uiteindelijk is het gelukt om de berekeningen en rapportage aan het einde van de middag af te kunnen ronden en aan de opdrachtgever te kunnen zenden. Een goede start van de werkweek!

Dinsdag

Het controleren van de mailbox en het beantwoorden van vragen van opdrachtgevers zijn een standaard ritueel geworden op de vroege ochtend, zo ook vandaag. Iedere dinsdag staat in het teken van het werkoverleg, waarbij alle rekenkundigen van Het RekenBureau op kantoor aanwezig zijn. Tijdens het werkoverleg worden onder meer de actuele ontwikkelingen besproken, zoals de uitkomsten van de Miljoenennota, de relevante jurisprudentie en de ontwikkeling van de nieuwe rekensoftware. Ook worden dossiers besproken. Berekeningen waarbij de inkomens en pensioenen (groten)deels aan de hand van aannames door de rekenkundige moeten worden vastgesteld passeren daarbij voornamelijk de revue. Doorgaans blijkt namelijk dat er meerdere aannames mogelijk zijn om de schade te kunnen berekenen. Het overleg is dan ook hoofdzakelijk gericht op de oplossingen die op de best mogelijke manier vanuit een rekenkundig perspectief verantwoord kunnen worden. Ook heb ik nog een bespreking met een collega van Het ArbeidsdeskundigBureau. Besprekingen met andere experts binnen onze organisatie, zoals arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en herstelcoaches, bieden voor mij altijd een belangrijke bijdrage om letselschadezaken niet enkel vanuit de positie van een rekenkundige te bekijken, maar om het hele letselschadeproces in een breder perspectief te kunnen zien. Verder heb ik mijn werkdag ingevuld door twee berekeningen en rapportages af te ronden, waarbij aanvullende stukken door mijn opdrachtgevers zijn nagezonden. Ook krijg ik kort voor het beëindigen van mijn werkdag nog het verzoek van een opdrachtgever om de hoogte van de schade te benaderen aan de hand van een relatief summiere berekening. Nadat ik per e-mail mijn inschatting van de schadebedragen aan de opdrachtgever kenbaar heb gemaakt, besluit ik dat toch echt de tijd is gekomen om een eind te breien aan mijn werkdag.

Woensdag

De gehele dag staat in het teken van één enkele opdracht. Dat daarvoor de gehele dag wordt ingepland heeft alles te maken met de complexiteit van de opdracht. Door mijn opdrachtgevers is namelijk verzocht om de schade te berekenen van een slachtoffer die woonachtig en werkzaam is in het buitenland. In dergelijke dossiers dient er altijd veel tijd geïnvesteerd te worden in de studie van het dossier en in aanvullend deskresearch. Met betrekking tot het land waarin het slachtoffer werkzaam is dient namelijk alle informatie over het fiscale stelsel en het pensioenstelsel te worden onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wijze waarop de inkomensemolumenten en premies dienen te worden berekend. Het ongeval heeft plaatsgevonden in 2005. Dat betekent dat de sociale en fiscale wet- en regelgeving alsmede alle pensioenreglementen tot tien jaar terug dienen te worden geraadpleegd. Persoonlijk vind ik het altijd helemaal fantastisch om aan de slag te mogen gaan met opdrachten waarbij eerst uitvoerig onderzoek moet worden verricht, waarbij de onderzoeksresultaten vervolgens dienen te worden vertaald in concrete cijfers. Dat vormt ook één van de voornaamste redenen voor mijn keuze om het beroep van rekenkundige uit te gaan oefenen. Het volledige onderzoek en het maken van de eerste conceptberekeningen vormden uiteindelijk ook daadwerkelijk een complete dagtaak.

Donderdag

Op donderdag begin ik met het voortzetten van mijn werkzaamheden van de dag ervoor. Daarbij dient hoofdzakelijk de pensioenschade nog te worden vastgesteld. Nadat aan het einde van de ochtend uiteindelijk alle inkomens en pensioenen in Excel zijn berekend, worden de inkomsten zonder- en met ongeval ingevoerd in de rekensoftware. Eén van de voornaamste werkzaamheden resteert, namelijk het maken van een rapport waarin de berekeningen inhoudelijk worden toegelicht. Aan mij de taak om de berekeningen zodanig toe te lichten dat het rekenwerk voor alle betrokkenen en belanghebbenden duidelijk is. De nadruk ligt daarbij op de transparante uitleg van de tussenstappen die noodzakelijk zijn geweest om de schade te kunnen berekenen. In de late middaguren ben ik vervolgens nog druk doende met het beoordelen van twee nieuwe opdrachten. In beide gevallen wordt verzocht om een berekening van de schade wegens het verlies van arbeidsvermogen en de eventuele pensioenschade van een werknemer met een loondienstverband. Er dient geïnvestariseerd te worden of de financiële stukken compleet zijn om de berekeningen van de situaties met- en zonder ongeval te kunnen maken. Alvorens ik mijn laptop aan het einde van de dag afsluit, maak ik nog van de gelegenheid gebruik om mijn opdrachtgevers per e-mail te informeren over de ontbrekende stukken in mijn dossier.

Vrijdag

Vandaag staat er een bedrijfseconomische analyse op de planning. Het gaat daarbij om een berekening van het verlies van arbeidsvermogen van een zelfstandig ondernemer. In dat kader wordt door de opdrachtgevers verzocht om meerdere toekomstscenario’s te berekenen. De jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting geven me een duidelijk beeld van een financieel gezonde onderneming met groeipotentie. De branche waarin de onderneming actief is, is echter mede als gevolg van de economische crisis instabiel. Desondanks zie ik dat de economische crisis vooralsnog slechts een marginaal effect heeft gehad op de omzet- en winstcijfers van de onderneming. Dat een ongeval een grote impact kan hebben blijkt eens te meer uit deze casus. Na het ongeval is de onderneming in de rode cijfers beland, met als gevolg dat de onderneming uiteindelijk is geliquideerd. Steeds weer vind ik het bijzonder pijnlijk om dit te moeten constateren in letselzaken. Niet alleen wordt een slachtoffer geconfronteerd met alle nare gevolgen van het letsel waardoor hij persoonlijk wordt getroffen, ook betekent het letsel het einde van een onderneming waarin de betrokkene jarenlang zijn ziel en zaligheid heeft gestopt. In de middaguren maak ik van de gelegenheid gebruik om tests uit te voeren met de rekensoftware van Het RekenBureau, genaamd Het RekenProgramma. Dit jaar zijn er veel inspanningen geleverd om Het RekenProgramma te moderniseren. Dit heeft geleid in de ontwikkeling van nieuwe rekensoftware in de vorm van een, via het internet toegankelijke, webapplicatie. Gebruikers kunnen daarbij via de webapplicatie onderling berekeningen uitwisselen. Alle rekenkundigen van Het RekenBureau zijn op dit moment betrokken bij de testfase. In de testfase worden bestaande berekeningen in de nieuwe rekensoftware geïmporteerd, met als doel om de gebruiksvriendelijkheid en juistheid van de nieuwe software te testen. Na enkele tests te hebben uitgevoerd, neem ik aan het einde van de middag het besluit om te gaan genieten van mijn weekend.